Този продукт е създаден в изпълнение на проект № 58111-65-256 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С065-256/21.12.2009г., финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007-2013г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

eXTReMe Tracker